ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;">

Content View Hits : 786141
">

กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ

กรอบการดำเนินงาน Hyogo (HFA) เป็นกลยุทธ์ระดับโลกครั้งแรกในการจัดทำแผนงานโดยละเอียดสำหรับภาคส่วนต่างๆและนักแสดงที่จะทำงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในช่วงปี 48 -58  เป็นพิมพ์เขียวของโลกในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  เรียกร้องให้ใช้ความรู้นวัตกรรมและการศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในทุกระดับ

เมื่อสิ้นสุดปี 2558 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีไม่กี่โครงการที่มีประสิทธิภาพที่ได้ดำเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษาระดับสูงที่ผู้กำหนดนโยบายในอนาคตและผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการศึกษาการฝึกอบรม

กรอบการดำเนินการ Hyogo (HFA) ประกอบด้วยหลักการปฏิบัติตามลำดับความสำคัญ 5 ประการ คือ

1.การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญ

2.การปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงและการเตือนภัยล่วงหน้า

3.สร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติ

4.การลดความเสี่ยงในภาคสำคัญ

5.เสริมสร้างความพร้อมสำหรับการตอบสนองภัยพิบัติ

และมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  3 เป้าหมาย คือ

1. การบูรณาการการลดความเสี่ยงสู่นโยบายและแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. สร้างเสริมองค์กร  กลไก  และศักยภาพในการสร้างความพร้อมเผชิญภัยพิบัติ

3. จัดทำแนวทางลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบสู่การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน

 

---------------------------------฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿--------------------------------------------

 

Facebook FanBox